Heim og barnehage

Målsetjing

I sentrum for alt samarbeid i barnehagen står barnet. Difor er målet for samarbeidet:
– At foreldra skal få innsyn i, og forståing for korleis borna har det i barnehagen.
– At foreldra skal få kome med framlegg og meiningar om innhaldet i barnehagen.
– At vi i fellesskap arbeider oss fram til ei samarbeidsform som byggjer på tillit og tryggleik.
– At foreldra kjem med synspunkt og forslag på innhaldet i barnehagen.

Uformell kontakt

Vi vil arrangere samvær i barnehagen i ulike samanhengar. Då møtes foreldre og personalet til arrangerte utstillingar, foreldrekaffi, skidag, sommarfest og liknande.

Foreldresamtalar

I foreldresamtalen har vi meir tid enn når borna vert bringa og henta. Vi legg opp til to samtalar i året, men er det ynskje om fleire kan det avtalast ved behov.

Foreldremøte

Vi har eit foreldremøte kvart halvår. Der gjev vi informasjon om kva som har vore og kva som skjer i barnehagen, planar vi har, og vi opnar opp for diskusjonar. Vi kan også ha temakveldar, lagt opp i samarbeid med foreldrerådet.

Foreldreråd og samarbeidsutvalg (SU)

Lov om barnehage § 4: Foreldreråd og samarbeidsutvalg «For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.»