Vedtekter

NB! Desse vedtektene kan også lastast ned her!

1. Eigartilvhøve

Regnbogen natur-og kultur barnehage A.S er eit aksjeselskap der Ann Helen Grevle og Ingebjørg Bryn Høgheim står som eigarar og ansvarleg for drifta av barnehagen.

Eigarrepresentant sitt namn og adresse er;

Ann Helen Grevle
Regimentsvegen 107
5700 Voss

Ingebjørg Bryn Høgheim
Haugateigen 48
5700 Voss

Fordeling av økonomisk ansvar for drift, gjeld o.a. er fastsett i eigne vedtekter for

Ann Helen Grevle
Regimentsvegen 107
5700 Voss

Ingebjørg Bryn Høgheim
Haugateigen 48
5700 Voss

2. Formål

Barnehagen skal gje born under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmoglegheiter i nær forståing og samarbeid med borna sin heim.

Barnehagen skal hjelpa til med å gje borna ei oppseding i samsvar med kristne grunnverdiar.

Barnehagen skal drivast i samsvar med dei til ei kvar tid gjeldande lover, forskrifter og kommunale vilkår for barnehageverksemd, barnehagen sine vedtekter, fastsett budsjett og årsplan for barnehagen sitt pedagogiske arbeid.

3.1 Samarbeidsutval

Barnehagen skal ha eit samarbeidsutval ( jmr.§4 i Lov om barnehagar).

Samarbeidsutvalet består av 4 medlemmer; 2 medlemmer valt av foreldreråd og 2 av dei tilsette. Eigar sjølv kan avgjere om dei vil vere med i samarbeeidsutvalet. Samarbeidsutvalet konstituerer seg sjølv. Representantar for foreldre og dei tilsette vert valt for eitt år om gongen. Funksjonstida for eventuelle eigarrepresentantar vert fastsett av eigar.

Styrar som ikkje er valt medlem har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalet.

Samarbeidsmøter vert halde til fastsett plan og for øvrig når formann i samarbeidsutvalet finn det nødvendig. For at det skal fattast vedtak må minst tre medlemmar av samarbeidsutvalet møte.

Det skal førast protokoll som vert underskrive av møtedeltakarane.

Samarbeidsutvalet skal;

 • bli førelagt og har rett til å uttale seg i saker som er viktige i barnehagen sitt innhald, pedagogisk arbeid og forholdet til foreldra., bl.a budsjett, driftsendring, utnytting av ute-og inneareal m.m.
 • fastset årsplan for barnehagen.
 • Gje uttale til endring i vedtektene og retninglinjer for barnehagen (herunder betalings- og oppseiingsfristar.)
 • Påpeike overfor eigar og kan melde frå til kommunen eller fylkesmann som tilsynsmyndigheit, dersom barnehagen ikkje vert driven innafor dei rammer som vert sett av gjeldande lover, forskrifter, barnehagen sine vedtekter og barnehagen sitt budsjett.

3.2 Foreldreråd

Foreldrerådet vert oppretta etter Lov om barnehagar §4 og forskriftene pkt. 1. Det består av foreldra til alle born i barnehagen. Foreldrerådet skal;

 • fremme foreldra sine fellesinteresser.
 • bidra til eit godt samarbeid mellom heim og barnehage.
 • vere med og sikre, og fremme samarbeidet mellom heim og barnehage.
 • får saker som er viktige for foreldra i sitt forhold til barnehagen.

Foreldrerådet har rett til å uttale seg før vedtak vert gjort. Ved avstemming i foreldrerådet vert det gjeve ei stemme for kvart barn.

4.1 Søknad

Kommunale og private barnehagar har samordna opptak. Søknadsskjema, informasjonsskriv, søkjarliste og inntaksprosedyre er felles.

Ved søknad om opptak skal det nyttast fastlagde skjema, og vedlagt naudsynte attestasjonar.

Barnet beheld plassen til den vert sagt opp eller barnet byrjar på skulen.

Regnbogen barnehage har to bedriftsplassar som personalet disponerer.

4.2 Opptak

Behandling av søknader og tildeling av plassar vert gjort fortløpande av rådmann v/kommunalsjef etter innstilling frå styrar. Søkjarar som søkjer innan 1. mars og som ikkje er busett i Voss kommune må ved oppstart av tildelt plass i barnehage vera busett i Voss kommune.

4.3 Lovfesta rett til barnehageplass

Barn som fyller eit år innan utgangen av august det året det søkjer barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage frå august (jf Lov om barnehage §12). Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er busett. Søknadsfrist til opptak er fastsett til 1. mars.

4.4 Søknadskriterium for tildeling av barnehageplass frå nytt barnehageår 15.08

Tildeling av barnehageplass skjer etter følgjande prioriteringsliste.

 1. Barn med nedsett funksjonsevne *
 2. Barn i ein vanskeleg livssituasjon *
 3. Barn som har trong for språkleg og kulturell integrering**
 4. Barn av einslege forsytarar***
 5. Søsken**** har plass i same barnehage, etter alder

* Er det barn med spesielle behov kan det søkjast om prioritert plass. Punkt 1 og 2 skal dokumenterast av fagpersonell, dvs, lege, pp -rådgjevar, psykolog, sosionom, spesialpedagog.

Barn med sterkt nedsett funksjonsevne av både fysisk og psykisk karakter, og som må ha tett oppfølging stort sett heile opningstida i barnehagen, vil få tilbod om plass i Voss barnehage. Voss barnehage er spesielt tilrettelagt for barn med samansette vanskar og rullestolbrukarar.

** Det vil seie barn av asylsøkjarar, nykomne innvandrarar og barn av foreldre der begge foreldra har morsmål utanom Norden.

*** Eineforsytarar som er sambuarar med andre nn mor/far til barnet reknar vi som sambuar. (Dersom kommunen er usikker på om opplysningane i søknaden ikkje er rett, har kommunen høve til å kontrollera/be om dokumentasjon.)

**** Søskenprioritet er knytt opp til at ein har søsken i barnehagen når barnet byrjar i barnehagen. Ved hovudopptaket vil ein mista denne prioriteten dersom søsken går ut av barnehagen. Dette gjeld særleg for dei som har søsken som byrjar i skulen og eller sluttar i barnehagen.

4.5 Saksbehandlingsreglar for tildeling av barnehageplass

Foreldre har etter lov om barnehage, rett til grunngjeving dersom dei ikkje får tildelt barnehageplass etter første eller andre ønskje sitt, § 4, rett til innsyn § 5, rett til å klaga § 6, og klagefrist etter § 9 (jf lov om barnehage). Klage skal sendast til kommunalavdeling for pedagogiske tenester.

4.6 Alder ved opptak.

Barnet må vera fylt 1 år når dei byrjar i barnehagen.

5. Foreldrebetaling/oppseiing

5.1 Foreldrebetaling

Private og kommunale barnehagar nyttar maksimalpris som er fastsett av stortinget, på foreldrebetalinga. Betaling skjer pr. den 15. i kvar mnd, for 11 mnd i året. Det er betalingsfritak mellom 15 juli og 15 august. ( 1 mnd.) Søskenmoderasjon vert gjeven i samsvar med gjeldande stortingsvedtak f.t med 30% for barn nr 2, og 50% for barn nr.3 og for kvart barn utover dette.

6. Ferie og planleggingsdagar

Barnet skal ha 4 veker feriefråver i barnehageåret, herav 3 veker i sommarferien, der 14 dagar skal vere samanhengande. Sommarferie vert rekna frå ca. 20 juni til 20 august. Barn som sluttar i barnehagen må avvikle ferien innan 15. august.
Ferie må avtalast på førehand.
I samband med ferie og høgtidsdagar kan barnehagen bli stengt dersom få barn har trong for barnehagetilbod. Det skal vere minst 5 born pr.dag for å halde ope.
Det er 5 planleggingsdagar gjennom barnehageåret. Planleggingsdagane kan reknast som 1 ferieveke.

7. Åpningstider

Åpningstida er 7.30-17.00 Barnehagen er åpen 5 dagar i veka. Maksimal opphaldstid er 8.5 timar pr. dag.
Barnehagen er stengt helge- og høgtidsdagar, samt jolafta og nyttårsafta. Onsdag før skjærtorsdag er barnehagen åpen fram til kl. 12.00.

8. Leike- og opphaldsareal

Barnehagen vil fylgje dei fastsette leike- og opphaldareal som er fastsett av kommunen.

9. Helseskjema Det skal leverast eigenmelding om helsetilstanden til barnet og opplysning om kven som er barnet sin fastlege. Skjema skal leverast i barnehagen når barnet byrjar i barnehagen (jmf.§25Lov om barnehagar).

10. Internkontroll

Systematisk helse-miljø- og sikkerheitskontroll vert gjennomført i samsvar med forskrift om internkontroll. Dei krav er fastsett bl.a. i arbeidsmiljølova, brannvernlova, forskrift om miljøretta helsevern i barnehagar og skular og produktkontrollova vert fulgt opp gjennom eigne rutinar.

11. Teieplikt

Dei tilsette i barnehagen og medlemmar i samarbeidsutval og foreldreråd har teieplikt vedkomande alle personopplysningar dei i kraft av stillinga/ omboda vert kjent med. (jmf.§21 Lov om barnehagar).

12. Politiattest

Alle ansette i barnehagen skal leggje fram politiattest ved tilsetjing.

13. Endring av vedtektene

Det er styret i Regnbogen natur-og kultur barnehage som vedtar barnehagen sine vedtekter.

Desse vedtektene er fastsett av styret 20. februar 2005.
Vedtektene er endra 14 februar 2010.

Ingebjørg Bryn Høgheim
Styrar

Ann Helen Grevle
Styrar